Платформа о политичком дјеловању

Платформа о политичком дјеловању

21. јуна 2014. године

ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

 

Социјалистичка партија у свом програму на посебан начин баштини и укључује све позитивне одреднице љевичарске демократске политичке традиције.

Мир, слобода људи и народа, рад, економска и свака друга сигурност, једнакост,равноправност, демократија, вишестраначки парламентарни систем, правна и социјална држава која ће бринути о народу и служити човјеку и животу, сарадња са државама у окружењу, региону и свијету, представљајуосновна програмска начела Социјалистичке партијеод њеног оснивања 2. јуна 1993. године до данас.

СП је на Шестом конгресу 26. октобра 2013. година остала чврстоопредјељена у политичкој борби за ове хумане, цивилизацијске вриједности.

Поред свих ових универзалних идеја постоји једна посебно везана за Програм наше партије, коју смо с поносом истицали све ове године, а то је идеја солидарности којој ће на посебан начин бити посвећен и овај документ прилагођен новим околностима у којима ће у наредном четверогодишњем периоду (2014– 2018) дјеловати наша партија.

Поплаве које су у мају 2014. године погодиле Републику Српску и захватиле велики дио њене територије имале су карактер природне катастрофе и проузроковале несагледиве и далекосежне посљедице по живот нашег становништва и велики дио материјалних добара у Републици Српској и БиХ.

Своје куће и станове морало је да напусти на десетине хиљада становника који су преко ноћи остали без крова над главом, имовине и посла. Дјелимична, а у неким дијеловима и потпуна материјална штета на објектима привреде и пољопривреде, саобраћајне и комуналне инфраструктуре, усјевима, сточном фонду, објектима јавних служби и институција захтијева велика материјална средства да би се санирала.

Република Српска има дужност да изнађе начине да се материјална штета санира, а сви ми имамо моралну и људску обавезу дана принципу опште солидарности као нашег основногполитичког опредјељења помогнемо једни другима и изградимо друштвену свијест о томе.

 

СП као партија лијеве политичке оријентације, приоритет у свом политичком дјеловању ставља на изградњу и афирмацију

друштва у којем ће се давати свесрдна подршка и помоћ свима онима којима је она неопходна.

 

Солидарност видимо као активно, појединачно и групно заузимање за угрожене и све оне којима је помоћ потребна, јер не могу својим радом да обезбједе нормалне услове за живот или су слаби и изнемогли па им је потребна помоћ.

 

Социјалистичка партија је дала допринос усвајању сета закона којим се успостављају институције и механизми организованесолидарности у отклањању посљедица поплава, али ћемо наставити да дјелујемо на реализацији усвојених мјера којима ће се отклонити њене разорне посљедице.

 

 

Солидарност подразумјева стварање чврсте социјалне државекоја треба својом социјалном политиком спречавати све облике привилегија, штитити све угрожене категорије становништва и стварати услове и средства заштите посебно старих, инвалида и незапослених.

 

Основна претпоставка за то јесте успостављање правичније прерасподјеле друштвеног богатства, спречавање привилегованости у било којем облику, заштита социјално угрожених слојева друштва

 

Данас се суочавамо са сегрегацијом грађана: на мали број богатих и велики број сиромашних, на недовољан број запослених и велики број назапослених, на мали број привилегованих и све већи број обесправљених.

 

СП ће се жестоко сукобити са свима који су фактор те сегрегације и заложити се за равноправну расподјелу добара ради остваривања економске кохезије грађана у РС и БиХ.

 

На плану социјалне политике потребно је дјеловати превентивним политикама које се првенствено огледају у стварању амбијента за нове, прије свега домаће,али и стране инвестиције, отварање нових радних мјеста у условима који ће омогућити достојан живот свим запосленим и свим грађанима.

 

Сигурну егзистенцију грађана, миран и слободан живот људи и народа, развијену здравствену заштиту грађана, социјалну сигурност, равноправност и једнакост СП ће увијек стављати изнад свих других потреба и интереса.

 

Трудићемо се да обезбједимо да идеја солидарности поново буде доминантна у свим људским односима и да се на њу гледа са чашћу и поносом, јер солидарност тражи да, у свим друштвеним и радним аспектима живота, свако даје у складу са својим могућностима.

 

Солидарност у себи садржи истинско разумијевање за потребе других и расположење за међусобну бригу. Без солидарности и социјалне правде није могуће развијати демократско и хумано друштво.

 

Промоција СП и њеног програма солидарности, посебно политичке борбе за праведну и социјалну државу и друштво су приоритет у задацима СП, њеног руководства и њених изабраних кадрова на свим нивоима организације власти.

Поред идеје солидарности у циљу реализације и практичне примјене основних начела дјеловања СП у наредном четверогодишњем периоду неопходно је развити нове политике и приступ у бројним областима:

1. Развој Републике Српске и БиХ заснивати на ефикасном и рационалном управљању расположивим ресурсима, а посебно људским потенцијалом и природним богатствима.

 

2. Повећање привредних активности у Републици Српској морају да прате адекватне мјере циљаних субвенција и подстицајних мјера према домаћим и страним инвеститорима и поједностављење процедура.

3. Социјалистичка партија основу за развој Републике Српске види у јачању енергетског сектора, кавалитетнијем управљању водамаи сектором шумарства, развоју саобраћаја, те јачањем аграрне привреде.

4. За производњу електричне енергије потребно је користити у приоритету обновљиве изворе енергије, али и друге изворе за производњу електричне енергије за шта је неопходно донијети нова или доградити постојећа законска рјешења са подстицајним мјерама.

5. Сектор енергетике мора значајно повећати вриједност бруто домаћег производа (БДП). Смањити губитке у преносу и дистрибуцији електричне енергије.

Наметнути Републику Српску као важан електро-енергетски регион Европе.

6. Воду као ресурс квалитетније искористити у области енергетике, наводњавањем побољшати искористивост пољопривредног земљишта, користити је као финални производ подршком у изградњи мањих капацитета прераде и флаширања воде за пиће.

7. Управљањем шумама, шумски ресурс приоритетно ставити у функцију стварања заокруженог система дрвопрераде, повећања финансијског ефекта и искоришћавања шумског потенцијала.

Одлучним мјерама спријечити крађу и злоупотребу шумског богатства и даљег нарушавања еколошке улоге шума.

Успостављање модерних технологија у сектору дрвопрерађивачке индустрије поставити као крајњи циљ развоја, а подстицајним мјерама у инвестирању привући домаће и стране инвеститоре.

8. Аграрну привреду ојачати инвестирањем у обрадиво пољопривредно земљиште, средства и опрему за производњу прије свега код домаћих, али и страних инвеститора.

Повећати обим кориштења пољопривредног земљишта, а посебно запуштеног.

Примарну пољопривредну производњустимулативним мјерама везати за прехрамбено-прерађивачку индустрију.

Дио пољопривредног земљишта продати, а добијена средства искључиво намјенски користити за развој, модернизацију и осавремењавање пољопривредне производње, ради јачања њене конкурентности.

9. Област саобраћаја – друмски, жељезнички, ријечни и ваздушни посматрати као интегративни фактор живота нашег друштва. Приоритетно наставити изградњумреже аутопутева и модернизацију жељезница.

10. У свим градовима и општинама успоставити слободне зоне у којима ће се земљиште додијељивати инвеститорима без накнаде, уз квалитетну гаранцију за инвестирање.

11. Финансијску политику водити на принципу стимулисања нових и развоја постојећих извора финансирања, уз то јачати улогу државе и свих контролних органа, ради ефикасне наплате утврђених прихода. При томе јачати свијест о неопходности заштите интереса и потреба државе у погледу остваривања јавних прихода.

Јачати улогу ИРБ-а са циљем подршке привредном развоју Републике Српске, заједно са осталим финансијским институцијама РС.

12. Активним мјерама Владе у сарадњи са привредницима и синдикатом подстицати ново, убрзано запошљавање.

13. Радити на развоју нових оператера у области телекомуникација, користећи постојећу неискориштену инфраструктуру којом тренутно располажу електропривреда и жељезница РС.

14. Одлучно наставити започете активности на развоју система заштите од поплава и заштите земљишта од деградације. Превентивним дјеловањем како у правно –нормативној, тако и у организационој структури, опремањем и обуком оспособити организације за заштиту и спасавање људи и материјалних добара у елементарним непогодама и природним катастрофама.

15. МУП РС и други контролни органи, посебно Инспекторат и Пореска управа Републике Српске морају одлучно радити на провођењу закона у борби против свих видова криминала и корупције

Потребно је и даље организацационо и кадровски развијатиполицију и друге контролне органе како би обезбједили потпуну сигурност грађана и заштитили институционалне капацитете

16. Судску власт организовати на принципу одговорности изабраних носилаца правосудних функција према институцијама законодавних власти у складу са уставном надлежношћу.

17. Образовање, просвјету, културу и научно-технолошки развој планирати и водити користећи искуства најуспјешнијих модела.

Код система образовања развити већу повезабност образовних установа са постојећим и будућим тржиштем рада, посебно у дијелу стицања практичног знања у периоду образовања.

18. У области социјалне заштите права пензионерске популације у потпуности мора да гарантује држава

Постојећи извори финансирања система ПИО нису довољни јер се број корисника права константно увећава, због чега је додатним принципом свеопште солидарности у прибављању средстава потребно ојачати сигурност и заштиту пензинерске популације.

Пензије морају да буду редовне, исплате вршити по рјешењу у складу са законом и омогућити редовно и ванаредно усклађивање и раст примања.

Заштита пензионера са најнижим примањима мора бити посебна обавеза државе кроз конкретне видове субвенција у трошковима живота.

Сва додатна права која се остварују кроз систем ПИО са већим учешћем у финансирању мора преузети држава.

19. Област борачко-инвалидске заштите потребно је и даље развијати у складу са материјалним и финансијским могућностима државе, без смањења обима достигнутих права. Сталним дијалогом са организацијама и представницима борачке популације РС дограђивати систем са циљем заштите и јачања сигурности корисника права и очувања достојанства борачке популације. Посебно ће се развијати активности подршке запошљавању, рјешавању стамбених питања и других нерјешених питања демобилисаних бораца, а посебно дјеце из категорија породица погинулих бораца и ратних војних инвалида.

20. Здравствени систем развијати у складу са модерном праксом социјално осјетљивих држава, уз сталну рационализацију трошкова, али не на штету обима и квалитета здравствених услуга.Постојећи здравствени систем је гломазан и скуп због чега је неопходно извршити свеобухватне реформе.

21. Прогласити завршеним активност повратка избјеглица у БиХ, без укидања могућности накнадног повратка оних који то до сада нису учинили. Свима који нису успјели да врате своју имовину јер је уништена покренути поступак накнаде штете.

22. Туристичке капацитете повезати у јединствен систем понуде туристичког производа, а туризам дефинисати као приоритетну грану развоја у наредним годинама.

23. Трговину развијати на принципу отвореног тржишта, али уз максималне мјере државне заштите домаћег производа.

24. Стимулисати заснивање и јачање породице мјерама подстицаја, а посебно за свако новорођено дијете.

25. Омладинску политику водити у сврху промоције друштвеног значаја и афирмације младих људи и стваралачког потенцијала којим располажу, како би препознали улогу креирања будућности према сопственим потребама.

26. Спортски живот развијати са циљем промоције и развоја успјешних, али и подстицати на масовно бављење спортом почевши од најмлађих узраста.

Финансирање спорта ријешити на принципу опште солидарности уз нову законску регулативу која ће то омогућити.

27. Развој локалне управе и самоуправе градити на властитим и искуствима других напредних држава.

28. Извршити реорганизацију рада Владе РС доношењем новог Закона о Влади којим ће се успоставити другачија организација и надлежности министарстава у циљу ефикаснијег извршења уставних надлежности Владе, јер је постојећи модел организације Владе у садашњим условима постао превазиђен.

29. СП остаје чврсто опредјељена да се одлучним дјеловањем настави пут Европских интеграција, повезивање и сарадња са свијетом јачајући партнерство са свима који желе сарадњу са Републиком Српском и БиХ

30. Сарадња са партијама, институцијама, организацијама и покретима демократске орјентације представља трајно опредјељење СП на бази поштовања и уважавања.

 

Да би остварили све наведене циљеве Социјалистичка партија мора да обезбједи далеко снажнију подршку и да настави да модернизује организацију и начин будућег дјеловања, отварајући врата за нове, квалитетне и креативне снаге које ће заједно са нама да раде на стварању услова за бољи живот свих људи.