Документи

Статут
Бања Лука, 26.10.2013. годинe

На основу члана 14. Закона о политичким организацијама (“Службени гласник Републике Српске“, број 15/96 и 17/02) Конгрес Социјалистичке партије, одржан 26. октобра 2013. године, донио je:

 

СТАТУТ

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 

Социјалистичка партија је организована и самостална политичка партија демократске љевице грађана који прихватају и остварују Програм, Статут и друге опште акте Партије.

Подручје дјеловања Социјалистичке партије је територија Босне и Херцеговине, односно њених дијелова: Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта БиХ.

Социјалистичка партија је правни сљедбеник Социјалдемократске странке БиХ из 1909. године, КП БиХ, СК БиХ – Социјал – демократске партије БиХ.

 

Члан 2.

 

Програмске циљеве, активност и дјеловање Социјалистичка партија ће остваривати организованим и јавним радом својих организација, органа и појединачном активношћу чланова Партије, a учешћем на изборима за органе власти на свим нивоима и другим облицима дјеловања.

 

Назив Партије

Члан 3.

 

Назив Партије је: Социјалистичка партија.

Скраћени назив Партије је: СП.

 

Сједиште Партије

Члан 4.

 

Сједиште Партије је у Бањој Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина.

 

Заступање и представљање Партије

Члан 5.

 

Партију заступа и представља предсједник Партије или лице које за то овласти предсједник.

 

Печат и штамбиљ Партије

Члан 6.

 

Партија има печат кружног облика, промјера 30 (тридесет) милиметара и штамбиљ правоугаоног облика дужине 4 и ширине 2 центиметра.

На печату Партије, испод унутрашњег обода кружнице, у виду концентричних кругова, исписан је ћириличним и латиничним писмом сљедећи текст: Социјалистичка партија, назив органа Партије који посједује печат и сједиште органа Партије.

Знак Партије се налази у средини печата.

Штамбиљ Партије садржи исти текст као и печат Партије са додатном ознаком за број и датум.

 

Застава Партије

Члан 7.

 

Застава Партије је јарко црвене боје, порубљена жутим ресама, у чијој се средини налази знак Партије, који заузима једну четвртину површине заставе.

 

Знак Партије

Члан 8.

 

Знак Партије је стилизована ружа која обликом подсјећа на једра нагнута у лијево која тјерана вјетром графичку конструкцију знака гурају напријед. Ружа је конструисана из три дијела са комбинацијом црвене (двије латице) и плаве (једна латица) боје.

Логотип знака у себи садржи скраћени назив Партије (СП), који доминира логотипом, и испод пун назив Партије (Социјалистичка партија).

Промјену знака и логотипа знака Партије предлаже Извршни одбор, а усваја Главни одбор.

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПАРТИЈЕ И НАЧИН

ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА

Циљеви и задаци Партије

Члан 9.

 

Циљеви и задаци Партије су:

1) поштовање и уважавање права и слобода свих грађана независно од њиховог погледа на свијет, политичког увјерења, вјерске и националне припадности, једнакости, економске и социјалне правде за све грађане;

2) борба за демократску и правну државу у којој ће се на демократски начин рјешавати сва питања;

3) регулисање привредних токова на законитостима тржишта и механизмима социјално одговорне државе;

4) пуна заштита и остварење законских права бораца, породица палих и несталих бораца, војних инвалида, социјално угрожених лица, друштвених група и слојева;

5) заштита права радника и малих акционара, поштовање колективних уговора, заштита права и положаја земљорадника и незапослених лица, пензионера, ђака и студената и свих других људи који живе од личног рада;

6) подстицање и развијање стваралаштва, свестраног културног развоја, стварањe и заштитa материјалног богатства;

7) заштита природне средине и обезбјеђивање здравог живота генерацијама које долазе;

8) заштита положаја породице и равноправности полова;

9) изградња друштва на основним вриједностима и социјалистичким идејама слободе, једнакости и солидарности за све грађане;

10) стварање услова за потпуну и квалитетну здравствену заштиту свих грађана.

11) стварање услова за брже запошљавање незапослених лица, ратних и цивилних инвалида и цивилних жртава рата;

 

Начин остваривања циљева и задатака Партије

Члан 10.

 

Програмске циљеве и задатке Партија ће остваривати:

1. борбом за слободу, једнакост и заштиту свих грађана од било каквих принуда, елиминисањем и свих облика политичке диктатуре, тираније или деспотизма;

2. борбом против привилегија за појединце, групе и одређене слојеве друштва; онемогућавањем и укидањем сваког монопола моћи у друштву и стварање предуслова да сваки појединац, у складу са својим склоностима и могућностима, развија стваралачке способности;

3. сарадња са другим партијама социјалистичке, социјалдемократске и демократске оријентације у БиХ, региону, Европи и свијету, а нарочито јачањем властите одговорности и раду у блоку љевице;

4. развијањем демократских односа у држави и Партији, те сталној комуникацији чланства и руководства Партије, руководства различитих нивоа власти и политичких партија, као и између народа и власти.

 

ЧЛАНСТВО ПАРТИЈЕ

Пријем чланства у Партију

Члан 11.

 

Учлањење у Партију је добровољно.

Члан Партије може постати свако пунољетно лице које није члан друге политичке партије, а које прихвата Програм и Статут Партије и изрази вољу да ће испуњавати све обавезе утврђене Програмом и овим Статутом.

 

Члан 12.

 

Кандидат за члана Партије потписује приступницу и подноси је у Мјесни, Општински или Градски одбор.

Мјесни, Општински или Градски одбор Партије дужан је да у року од 30 (тридесет) дана, од дана пријема приступнице, донесе одлуку о пријему кандидата у Партију, уручи му чланску карту и упознати га са Статутом и Програмом Партије. Уколико у прописаном року одбор не донесе одлуку о пријему у Партију сматраће се да је потписник приступнице пуноправан члан Партије.

Ако је приступницу поднио кандидат који је био на руководним функцијама у другим политичким партијама или био искључен из Партије, одлуку о поновном пријему кандидата у чланство СП доноси Главни одбор Партије, уз претходно прибављено мишљење органа Партије средине из које кандидат потиче.

Одлука Главног одбора Партије је коначна.

 

Члан 13.

 

Изузетно, Извршни одбор СП има право да непосредно изврши пријем у Партију лица која се не могу везати ни за једну мјесну организацију, а која бораве ван граница БиХ и у мјесту боравка раде на програмским циљевима Партије или дјеловању Партије ван граница БиХ.

Чланови Партије, из предходног става, нису везани ни за једну организацију Партије, па њихов рад и активност координира и прати Извршни одбор Партије.

 

Члан 14.

 

Чланови СП не могу бити чланови других партија.

 

Чланска карта

Члан 15.

 

Члан Партије добија чланску карту коју издаје Општински одбор или Градски одбор Партије.

Изглед, облик и садржај чланске карте утврђује Извршни одбор Партије.

 

Права и дужности чланова Партије

Члан 16.

 

Права члана Партије су:

– да бира и да буде биран у органе Партије;

– да буде кандидован и биран само на једну функцију на једном нивоу органа;

– да буде кандидат Партије за парламентарне и друге изборе, за представничке и извршне органе власти;

– да учествује у креирању и остваривању политике Партије;

– да покреће иницијативе за рад Партије и њених органа;

– да буде информисан о свим активностима и одлукама органа Партије и да те одлуке спроводи;

– да слободно изражава и брани, на свим нивоима организовања Партије, сопствена мишљења и ставове који су другачији од оних које има већина, а који се формирају у појединим случајевима;

– да самостално истиче своју кандидатуру у складу са статутарним нормама и прихваћеним правилима;

– да учествује у партијском раду на свим нивоима организовања и да предлаже закључке, ставове, одлуке и друге акте Партије.

Члан Партије ужива пуну заштиту и слободу изражавања свог националног и вјерског идентитета.

 

Члан 17.

 

Дужности члана Партије су:

– да се придржава Програма и Статута Партије;

– да се залаже и активно ради на остваривању програмских циљева Партије и оспособљава се за политичко дјеловање;

– да чува и јача углед Партије и њених органа;

– да проводи одлуке и друге акте органа Партије;

– да се на свим нивоима Партије залаже за пуно поштовање демократских начела, правила и статутарних норми у раду органа и организација Партије;

– да придобија подршку грађана за изборни програм и кандидате Партије и да придобија нове чланове Партије;

– да редовно плаћа партијску чланарину, као и допринос (котизацију) утврђен одлуком Главног одбора Партије;

– да благовремено обавијести Мјесну организацију о промјени пребивалишта.

 

Члан 18.

 

Члан који није платио чланарину или котизацију за шест или више мјесеци не може бити кандидат за партијске функције од Мјесног до Главног одбора нити кандидат за одборника, посланика, делегата, као и на друге функције у општини, граду, Републици и Босни и Херцеговини.

Општински и Градски одбори СП-а обавезни су да сваких шест мјесеци разматрају извјештај о плаћању чланарине и котизације и достављају га Извршном одбору Партије.

 

Члан 19.

 

Партија води евиденцију свог чланства.

Евиденција чланства Партије води се на нивоу Партије, градских, општинских и мјесних организација Партије.

База података о чланству у Партији води се у стручној служби Главног одбора Партије.

Упутство о начину вођења евиденције чланства и о садржају образаца на којима се води евиденција доноси Извршни одбор ГО.

 

Члан 20.

 

Главни одбор Партије утврђује висину чланарине и котизације.

Приликом одређивања износа чланарине и котизације, Главни одбор Партије одређује и начин плаћања чланарине (годишње или мјесечно).

Упуство о начину прикупљања чланарине и котизације доноси Извршни одбор Главног одбора Партије.

 

Престанак чланства у партији

Члан 21.

 

Чланство у Партији престаје:

1) брисањем из евиденције;

2) иступањем из чланства;

3) искључењем из Партије или

4) услијед смрти.

Члан Партије биће брисан из евиденнције уколико више од годину дана нема контаката са Мјесном организацијом, а Мјесну или Општинску организацију није обавијестио о разлозима напуштања Партије.

Члан Партије може слободно иступити из чланства Партије, али је дужан да о томе обавијести Мјесну организацију Партије којој припада, а тим даном му престаје чланство у Партији.

Члан Партије може бити искључен из Партије:

– ако грубо крши Програм и Статут Партије, својим иступањем поступа супротно одлукама органа Партије, односно ако својим понашањем тешко нарушава углед чланова и органа Партије;

– ако не извршава одлуке и друге акте органа Партије на које је обавезан по Статуту;

– ако члан Партије, који је на изборном мандату којим располаже у име Партије, не прихвата контролу и сугестије надлежних органа Партије.

Одлуку о искључењу доносе одбори Партије (Општински, Градски, Главни одбор) са образложењем разлога искључења и поуком о праву приговора, односно жалбе.

 

Члан 22.

 

Искључени члан на одлуку Општинског/ Градског или Главног одбора може поднијети жалбу Статутарној комисији Социјалистичке партије.

Одлуке Статутарне комисије су коначне. На коначну одлуку Статутарне комисије члан може поднијети апелацију Конгресу Партије у року од 30 дана од дана пријема исте.

До доношења одлуке Конгреса, по поднесеној апелацији, чланство искљученом члану у Партији мирује.

 

НАЧИН ДЈЕЛОВАЊА ПАРТИЈЕ И ОДНОСИ У ПАРТИЈИ

Члан 23.

 

Односи у Партији заснивају се на начелима демократије, слободе политичке иницијативе чланова, равноправности и међусобном уважавању; сталном и отвореном дијалогу, толеранцији, тајном гласању, одговорности свих руководстава чланству и поштовању и извршавању демократски усвојених одлука.

Сваки члан има права да унутар Партије слободно износи своје мишљење, покреће питања и даје приједлоге. Обавеза је организација и органа којима члан припада да размотре његове, односно њихове приједлоге, примједбе, ставове и иницијативе.

Право је члана да у Партији затражи преиспитивање усвојених одлука или ставова са којима се не слаже, за које сматра да их треба промијенити, али је дужан да исте проводи док су на снази.

За слободно изнесено мишљење, приједлог или иницијативу у Партији, односно њеном руководећем органу, члан Партије не може сносити посљедице, осим када грубо и неодговорно нарушава углед и руши ауторитет Партије.

 

Члан 24.

 

Јединство Партије обезбјеђује се и испољава на начелима поштовања Програма и Статута Партије од стране свих чланова, организација и органа Партије.

Спровођење политике Партије и одлука Главног одбора, Предсједништва и Извршног одбора и других органа Партије обавезно је за све чланове и органе Партије.

 

Члан 25.

 

Мањина која се формира у Партији поводом одређених питања, треба да се схвати као израз демократских односа у Партији и допринос изграђивању неопходних промјена и успјешном извршавању политике Партије.

Мањина у оквиру Партије подстиче унутрашњу дебату и критичком анализом, иницијативама и алтернативама доприноси развоју Програма и активностима Партије.

Ако приједлог члана организације или органа Партије, поводом одређеног питања, подржи најмање 1/3 чланова организације или органа, о том приједлогу се обавезно отвара распрва и заузима став.

Чланови Партије, чији приједлог не прихвата већина чланова организације или органа чији су чланови, не могу у јавности представљати своје мишљење као став Партије.

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРТИЈЕ

Члан 26.

 

Партија се организује у мјесној заједници, општини и граду.

 

Мјесна организација

Члан 27.

 

Основна организација Партије је Мјесна организација.

Мјесна организација Партије се оснива у мјесној заједници, дијелу мјесне заједнице, сеоском и другом насељу.

Мјесна организација Партије може се основати ако има најмање 5 (пет) чланова уз сагласност Општинског одбора коме та организација припада.

Мјесна организација може бити подијељена у више секција, уз сагласност већине чланова Мјесне организације и одобрења Општинског – Градског одбора.

Јединство рада и активност секције Мјесне организације обезбјеђује сама Мјесна организација и Општински, односно Градски одбор Партије.

Приликом одлучивања (гласања) у Мјесној организацији или њеној секцији, гласају само присутни чланови (није дозвољено никакво пуномоћје у гласању).

 

Члан 28.

 

Мјесна организација Партије бира Мјесни одбор од 5 до 11 чланова.

Мјесни одбор Партије бира предсједника и секретара.

Мјесна организација Партије која нема више од 5 чланова не бира Мјесни одбор, већ само предсједника и секретара.

 

Члан 29.

 

Мјесне организације Партије и њене секције, ако су формиране, обавезне су да својим непосредним политичким радом и дјеловањем у мјесној заједници, дијелу мјесне заједнице, сеоском или другом насељу, доприносе усвајању и провођењу задатака и циљева садржаних у Програму Партије.

Усвајање и провођење задатака и циљева садржаних у Програму Партије на територији општине, града или регије, задатак је и обавеза општинских, градских и регионалних одбора Партије.

 

Органи Партије у општини – граду

Члан 30.

 

Органи Партије у општини – граду су:

1. Општинска, односно Градска изборна конференција;

2. Општински, односно Градски одбор;

3. Надзорни одбор; и

4. Извршни одбор општинског/градског одбора.

 

Изборне конференције

Члан 31.

 

Општинска – Градска изборна конференција сазива се, по правилу, сваке четири године.

Општинску- Градску изборну конференцију чине делегати изабрани у Мјесним организацијама Партије, сразмјерно броју чланова Мјесне организације и резултатима оствареним на претходним изборима, те чланови Општинског- Градског одбора, Надзорног одбора и чланови органа СП-а са тог подручја.

Општинска-Градска изборна конференција:

– усваја Програм рада Општинског/Градског одбора за наредне четири године;

– разматра и усваја Извјештај о раду Општинског – Градског одбора и Надзорног одбора у протеклом периоду, ;

– бира делегате за редовни Конгрес Партије;

– бира чланове Општинског- Градског одбора;

– бира чланове Надзорног одбора;

– утврђује и друга питања од значаја за рад Партије.

 

Ванредна Општинска/Градска изборна конференција ће се сазвати:

– одлуком општинског/градског одбора донијетом натполовичном већином свих чланова, а на приједлог једне трећине МО или једене трећине чланова општинских/градских одбора; и

– одлуком Извршног одбора Главног одбора Партије.

 

Члан 32.

 

Делегати за Општинску, односно Градску изборну конференцију бирају се по критеријуму и на начин утврђен Правилником о изборима у Партији који доноси Главни одбор.

 

ОДБОРИ

Члан 33.

 

Одбори су највиши органи организација Партије између двије Изборне конференције.

Број чланова, састав и начин избора одбора утврђује својом одлуком Изборна конференција, а у складу са Правилником о изборима у Партији и приједлогом Извршног одбора Партије.

Мандат чланова одбора траје, по правилу, четири године.

Првом конституирајућом сједницом одбора, до избора предсједника, руководи пресједавајући Изборне конференције или најстарији члан.

Радом одбора руководи предсједник, а у његовој одсутности потпредсједник.

Рад предсједника, потпредсједника и секретара, као и задужење чланова одбора, ближе се регулише Пословником о раду одбора.

 

Члан 34.

 

Одбори:

– Градски одбори бирају предсједника, до 2 потпредсједника, секретара и чланове Извршног одбора Градског одбора;

– Општински одбори бирају предсједника, потпредсједника, секретара и чланове Извршног одбора Општинског одбора;

– руководе организацијом Партије у општини, граду;

– утврђују политичке ставове и организују активности чланства у остварењу програмских задатака партије у општини и граду;

– попуњавају одборе кооптирањем до једне петине чланова;

– доносе одлуке којима регулишу организовање и дјеловање организације Партије;

– утврђују кандидате Партије за органе власти на нивоу општине и града;

– ускраћују подршку кадровима Партије именованим у органима власти и органима Партије на нивоу општине – града, када не спроводе утврђену политику Партије;

– обављају активности у складу са ставовима и политичким опредјељењима Изборне конференције;

– Градски одбори могу, на основу указане потребе, формирати реонске одборе, или друге организационе облике, уз сагласност Извршног одбора Партије;

– најмање једном годишње анализирају рад одборника у скупштинама општина и скупштинама градова;

– воде кадровску политику;

– на сједнице одбора позивају се чланови органа СП-а из те организације без права одлучивања;

– усваја финансијски план и финансијски извјештај;

– општински, односно Градски одбори, састају се најмање четири пута годишње и баве се питањима из своје надлежности.

 

Члан 35.

 

Извршни одбор Главног одбора може након темељне расправе, указивања на политички неприхватљива понашања и поступке и јавне опомене, распустити општински и градски одбор Партије, ако нарушавају програмске принципе и статутарне одредбе и тако нанесу штету угледу и интересу Партије.

Након распуштања одбора, у смислу претходног става, Извршни одбор Главног одбора Партије покреће поступак за формирање новог одбора.

Извршни одбор Главног одбора, уколико то конкретне околности захтјевају, у појединим организацијама Партије може именовати привремено руководство (извршни орган).

Број и састав чланова органа из става 3. овог члана, његови задаци и овлашћења, ближе ће се регулисати посебном одлуком Извршног одбора Главног одбора Партије.

Члан 36.

 

Ради ефикаснијег остваривања политике Партије, оцјењивања и унапређивања рада организација и органа Партије у општини, граду и регији, могу се организовати савјетовања.

 

Регионални одбор

Члан 37.

 

Главни одбор СП-а доноси Одлуку о формирању Регионалних одбора којом утврђује њихову организацију, права и дужности.

Регионални одбори за подручје Републике Српске формирају се на основу вишечланих изборних јединица, а на основу Изборног закона БиХ, и један регионални одбор за цијело подручје Федерације БиХ.

Регионални одбор Партије чине предсједници и секретари општинских/ градских одбора регије, као и чланови Главног одбора, Предсједништва, Извршног одбора из регије и предсједници регионалних одбора Актива младих и Актива жена.

Регионални одбори бирају предсједника, потпредсједника и секретара Регионалног одбора.

 

Надзорни одбор

Члан 38.

 

Надзорни одбор има предсједника и два члана.

Надзорни одбор:

– контролише материјално-финансијско пословање одбора.

Надзорни одбор подноси извјештај једном годишње општинском/градском одбору.

Одлуке Надзорног одбора су обавезујуће за све чланове и органе Партије у општини и граду.

 

Извршни одбор

Члан 39.

 

Општински/ Градски одбор бира Извршни одбор.

Извршни одбор:

– припрема сједнице одбора и спроводи одлуке одбора;

– организује текућу политичку активност;

– организује и руководи информисањем и маркетингом у општини и граду;

– прати и координира рад са одборницима и члановима Партије који обављају руководеће функције у општини и граду;

– подстиче омасовљење Партије у општини и граду;

– руководи изборном кампањом;

– организује прикупљање чланарине, доноси финансијске планове и брине се о њиховој реализацији.

Број чланова Извршног одбора утврђује општински, односно градски одбор.

Чланови Извршног одбора општинског/градског одбора по функцији су: предсједник ОО/ГО, потпредсједник-ци, предсједник Актива младих, предсједница Актива жена и секретар општинског/градског одбора. Извршни одбор Општинског/Градског одбора одговара за свој рад одбору који их је изабрао.

Радом општинског/градског Извршног одбора предсједава предсједник који се бира из реда чланова Извршног одбора на основу Пословника о раду.

 

ОРГАНИ ПАРТИЈЕ

Члан 40.

 

Органи СП-а јесу:

1. Конгрес;

2. Главни одбор;

3. Предсједник;

4. Предсједништво;

5. Извршни одбор Главног одбора;

6. Статутарна комисија;

7. Надзорни одбор.

 

КОНГРЕС

Члан 41.

 

Конгрес је највиши орган Социјалистичке партије и, по правилу, одржава се сваке четврте године.

Делегате конгреса чине чланови органа Социјалистичке партије: Главни одбор, Предсједник, Предсједништво, Извршни одбор, Статутарна комисија и Надзорни одбор, као и делегати изабрани у општинским и градским организацијама СП-а у броју и на начин утврђен одлуком Главног одбора Социјалистичке партије.

Сазивање редовног конгреса СП-а мора се објавити најмање три месеца прије одржавања.

 

Члан 42.

 

Конгрес:

– усваја Програм и измјене и допуне Програма;

– усваја Статут и измјене и допуне Статута;

– доноси документе програмског и статутарног карактера;

– доноси стратегије, декларације, резолуције и остала документа Конгреса;

– утврђује основе политике СП-а;

– разматра и усваја извештаје о раду органа Социјалистичке партије између два Конгреса;

– бира и разрјешава: предсједника СП-а, чланове Главног одбора, Статутарне комисије и Надзорног одбора;

– разматра жалбе и приједлоге који су му упућени;

– усваја Пословник о свом раду.

 

Члан 43.

 

Ванредни Конгрес Партије сазива се:

– одлуком Главног одбора Партије донијетом натполовичном већином гласова свих чланова Главног одбора.

Приједлог за сазивање ванредног Конгреса може дати: предсједник Партије, Статутарна комисија, Надзорни одбор или најмање једна трећина општинских/ градских одбора или 1/3 чланова Главног одбора.

Ванредни Конгрес сазива Главни одбор Партије најкасније 30 дана прије термина предвиђеног за његово одржавање.

За учеснике у раду ванредног Конгреса важе одредбе става 2. члана 41. овог Статута.

Предлагач ванредног Конгреса Партије обавезан је да предложи дневни ред и образложи потребу одржавања ванредног Конгреса.

 

ГЛАВНИ ОДБОР

Члан 44.

 

Главни одбор је највиши орган СП-а између два Конгреса.

Број чланова и начин избора Главног одбора утврђује Конгрес својом одлуком, настојећи да приликом евидентирања и кандидовања општинске организације СП-а буду сразмерно заступљене.

Мандат чланова Главног одбора траје четири године.

 

Члан 45.

 

Главни одбор:

– радом Главног одбора СП-а руководи Предсједник партије;

– спроводи одлуке Конгреса;

– утврђује приједлог Програма и Статута СП-а, као и њихове измјене и допуне;

– дефинише, у складу са конгресним одлукама, политику СП-а између два Конгреса;

– усклађује Статут СП-а са законским прописима између два Конгреса у случају када то законски прописи налажу;

– бира предсједника СП-а између два Конгреса ако се за то укаже потреба;

– усваја финансијски план и финанасијски извјештај;

– може покренути поступак за изгласавање неповјерења предсједнику СП-а;

– утврђује број, бира и разрјешава чланове Предсједништва СП-а на приједлог предсједника или 30 одсто чланова ГО;

– бира и разрјешава потпредсједникe СП-а, предсједника Извршног одбора Главног одбора СП-а, на приједлог предсједника или 30 одсто чланова ГО;

– утврђује број, бира и разрјешава чланове Извршног одбора Главног одбора и извршног секретара СП-а водећи рачуна о територијалној заступљености;

– води кадровску политику, потврђује листе кандидата за посланике, одлучује о носиоцима највиших државних функција на нивоу Републике Српске и БиХ, као и приједлог кандидата за градоначелнике, начелнике општина и друге функције ;

– образује стална и повремена тијела са одређеним задацима;

– бира и разрјешава предсједника и чланове Политичког савјета;

– врши попуну чланова Главног одбора до једне петине;

– доноси одлуку о образовању Општинских и Градских одбора Социјалистичке партије;

– разматра и усваја извештај Надзорног одбора о контроли финансијског пословања;

– разматра и усваја извештај Извршног одбора;

– усваја изборни програм СП-а;

– именује изборни штаб СП-а и анализира и оцјењује резултате избора;

– доноси одлуку о приједлозима кандидата за највише нивое власти у Републици Српској и БиХ;

– одлучује да ли чланови СП-а могу да уђу у власт коју формирају посланици других партија¬;

– одлучује о уласку СП-а у коалицију с другим партијама;

– утврђује облике сарадње Социјалистичке партије с другим партијама;

– доноси одлуку о учлањивању СП-а у међународне организације;

– доноси одлуку о удруживању СП-а у шире политичке савезе у земљи и иностранству;

– организује политичко и стручно образовање чланова и функционера који ће омогућити успјешно извршавање програмских циљева;

– организује савјетовања ради консултовања о питањима од посебне важности за дјеловање СП-а;

– организује унутарпартијско информисање;

– утврђује чланарину Партије;

– оснива службу за стручне и административно-техничке послове чији рад усмјерава и контролише предсједник Извршног одбора Главног одбора;

– доноси Пословник којим ближе регулише начин рада Главног одбора и задужења његових чланова;

– доноси Правилник о организовању и раду организација СП-а;

– доноси Правилник о формирању организација СП-а у иностранству;

– доноси Одлуку о спровођењу избора у СП-у ;

– доноси Правилник о изборима у СП-у;

– доноси Правилник о дисциплинском поступку;

– доноси Правилник о начину спровођења политике СП-а у посланичким клубовима и групама, и делегатским клубовима и групама;

– врши и друге послове утврђене Статутом и Пословником;

– Главни одбор састаје се најмање три пута годишње;

– усваја знак и логотип СП-а на приједлог Предсједништва и Извршног одбора Главног одбора.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

Члан 46.

 

Предсједник СП-а представља, заступа и руководи СП-ом. Мандат предсједникa траје четири године.

Избор и разрјешење предсједникa СП-а уређују се Статутом и Правилником о изборима у Социјалистичкој партији.

Члан 47.

Предсједник Социјалистичке партије:

– представља и заступа Социјалистичку партију у складу са законом, Статутом и Програмом Партије, одлукама Конгреса и Главног одбора СП-а;

– стара се о остваривању програмских задатака и циљева Социјалистичкe партије;

– стара се о извршавању одлука Конгреса, спроводи политику СП-а у оквиру Програма, утврђује и износи политичке ставове СП-а;

– предлаже кандидате за потпредсједнике, чланове Извршног одбора, предсједника Извршног одбора и извршног секеретара;

– даје сагласност за кандидатуру и избор предсједника општинских и градских одбора СП-а и на кандидатуру и избор за функције чланова СП-а у орагнима општина и градова;

– подноси извештај о раду СП-а Конгресу и Главном одбору;

– координира рад органа партије;

– координира односе Главног одбора и Предсједништва са Владом Републике Српске и посланичком групом социјалиста у Народној скупштини Републике Српске као и с предсједникoм Републике Српске и другим државним функционерима у БиХ уколико су бирани из редова СП-а;

– сазива Главни одбор и Предсједништво партије;

– предсједава сједницама Главног одбора, сједницама Предсједништва и Извршног одбора Главног одбора када га сазове;

– потписује документа СП-а или одређује ко ће то у појединим случајевима чинити умјесто њега;

– даје пуномоћ за заступање СП-а пред судом или другим органом;

– у случају ванредне околности може донијети одлуку из надлежности Главног одбора и на првој сједници, када те околности престану, поднијети је на одобрење ГО;

– предсједник СП-а, својом одлуком, одређује лице које је одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига СП-а и овлашћује га да контактира са надлежним органима у складу с Законом о политичким странкама и Законом о финансирању политичких странака.

 

 

 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦИ ПАРТИЈЕ

Члан 48.

 

 

Потпредсједници Партије:

– организују, прате и координирају рад у изборним јединицама за Парламент БиХ из Републике Српске а којима територијално припадају;

– преузимају организационе и акционе мјере за усмјеравање свих кадрова и органа Партије у остваривању програмских циљева и јачању угледа Партије,

– организују, прате и координирају односе између органа Партије у областима за које су задужени,

– обављају и друге послове по налогу предсједника Партије, Главног одбора и Предсједништва СП-а

– Предсједник именује једног од потпредсједника да га замјењује за вријеме привременог одсуства.

 

ПРЕДСJЕДНИШТВО

Члан 49.

 

Предсједништво је политичко-оперативни орган СП-а. Предсjедништво СП-а чине:

1. Предсjедник СП-а;

2. Потпредсједници СП-а;

3. Предсjедник Извршног одбора Главног одбора СП-а;

 

Члан 50.

Предсједништво редовно засједа, анализира и заузима опште политичке ставове између двије сједнице Главног одбора СП-а;

Предсједништво:

– прати рад представника СП-а на свим нивоима власти, заузима политичке ставове, покреће иницијативе и даје смјернице за рад других органа Партије;

– предлаже предсједника и чланове Политичког савјета СП-а;

– доноси Пословник о свом раду;

– предлаже политичке одлуке и документа Главном одбору;

– обавља и друге послове повјерене од стране Главног одбора;

– Oбавља и друге послове у складу са Статутом и општим актима партије.

 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР ГЛАВНОГ ОДБОРА

Члан 51.

 

Извршни одбор Главног одбора је извршни орган СП-а који организује и спроводи политику СП-а.

Радом Извршног одбора Главног одбора руководи предсједник Извршног одбора Главног одбора.

На сједнице Извршног одбора Главног одбора позивају се предсједник и сви чланови Предсједништва.

Члан 52.

 

Извршни одбор Главног одбора СП-а:

– припрема сједнице Главног одбора и извршава његове одлуке као и одлуке Предсједништва;

– спроводи текућу политичку активност СП-а;

– руководи информисањем и маркетингом;

– припрема приједлоге докумената СП-а;

– стара се о информисању чланова;

– прати, анализира и усклађује рад организација у општини играду;

– прати учлањивање у СП и издаје чланске књижице;

– доноси одлуку о образовању одбора и формирању иницијативних одбора и повјереништава;

– распушта општинске и градске одборе и именује привремена руководства;

– бира предсједнике и чланове савјета и комисија;

– стара се о изборном процесу СП-а;

– стара се о изборима расписаним на локалном и општем нивоу;

– разматра приједлоге и опште акте из надлежности Главног одбора;

– доноси Пословник о свом раду;

– доноси општа и друга акта у вези са организацијом и радом Стручне службе Главног одбора СП-а;

– предлаже одузимање мандата народним посланицима у току мандата;

– подноси годишњи финансијски извјештај и предлаже финанасијски план Главном одбору;

– предлаже избор и разрјешење Клуба посланика у Народној скупштини Републике Српске, Вијећу народа, Парламентарној скупштини и Дому народа БиХ;

– доноси одлуку о образовању стручних одбора;

– бира и разрјешава предсједнике стручних одбора:

– у складу са потребама СП-а може именовати секретаре, директоре и друге носиоце извршних функција у СП-у;

– одлучује о оснивању одбора ван БиХ;

– обавља друге послове у складу са Статутом, општим актима и одлукама Главног одбора и Предсједништва;.

 

Члан 53.

 

Предсједник Извршног одбора Главног одбора СП-а:

– стара се о припреми сједница, извршењу одлука и ставова Главног одбора СП-а, Предсједништва и Извршног одбора Главног одбора;

– организује и координира рад чланова Главног одбора и Извршног одбора Главног одбора;

– обавјештава Градске/ Општинске одборе о одлукама и ставовима Главног одбора и Предсједништва;

– координира рад савјета и комисија.

 

Члан 54.

 

Рад Извршног одбора Главног одбора и задужења његових чланова ближе ће се регулисати Пословником о раду Извршног одбора Главног одбора.

Чланови Извршног одбора Главног одбора обавезно се задужују за поједине области дјеловања СП-а.

 

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

Члан 55.

 

Статутарна комисија је независан и самосталан орган Партије, гарант статутарности и демократског устројства СП-а.

Статутарна комисија има предсједника, замјеника предсједника и секретара.

Статутарна комисија броји до 7 чланова. Одлуку о броју и начину избора Статутарне комисије доноси Конгрес водећи рачуна о полној и стручној структури, те територијалној заступљености. Статутарна комисија може вршити попуну свог састава до једне трећине.

Одлукеи и тумачења Статутарне комисије су коначне. На њих се жалба може поднијети Конгресу СП-а.

 

Члан 56.

Статутарна комисија:

– бира и разрјешава предсједника и замЈеника предсједника из реда својих чланова;

– тумачи Статут и општа правна акта Социјалистичке партије. Тумачење Статута и других општих аката могу тражити сви органи СП-а;

– припрема нацрт измјена и допуна Статута СП-а и других општих аката СП-а;

– прати остваривање Статута Социјалистичке партије и других општих аката СП-а, предлаже мјере за њихово остваривање, и о томе подноси извештај Конгресу СП-а, а информацију једном годишње Главном одбору;

– изриче дисциплинске мере на основу Статута и Правилника о дисциплинском поступку у СП-у;

– предлаже мјере за боље организовање и дјеловање СП-а;

– оцјењује статутарност избора у СП-у;

– рјешава жалбе на одлуке о искључењу из СП-а и брисању из евиденције;

– чланови Статутарне комисије не могу бити истовремено чланови других органа СП-а које бира Конгрес СП-а.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 57.

 

Надзорни одбор је независан и самостални орган СП-а.

Надзорни одбор бира и разрјешава предсједника и замјеника предсједника из реда својих чланова.

Надзорни одбор броји до 7 чланова.

Надзорни одбор може вршити попуну до једне трећине.

Надзорни одбор контролише употребу финансијских средстава СП-а, употребу и коришћење имовине СП-а у цјелини, било да је власништво СП-а или СП њоме располаже по неком другом основу.

Надзорни одбор подноси извештај Конгресу СП-а.

Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови других органа СП које бира Конгрес.

 

ОДЛУЧИВАЊЕ И ИЗБОРИ

Члан 58.

 

Органи СП-а пуноважно раде када је присутно више од половине њихових чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова, уколико Статутом за поједине одлуке није одређена посебна већина.

Организације СП-а доносе одлуке већином гласова присутних чланова, уколико Статутом за поједине одлуке није одређена посебна већина. Гласање се враши са „ЗА“ или „ ПРОТИВ“.

 

Члан 59.

 

Избори у Социјалистичкој партији спроводе се, по правилу, сваке четврте године.

Избори у Социјалистичкој партији, по правилу, врше се тајним гласањем, на основу више кандидата.

Одлуку о спровођењу избора у Социјалистичкој партији доноси Главни одбор СП-а.

 

Члан 60.

 

Сваки члан СП-а може предлагати кандидате, бити кандидован, бирати и бити биран у органе СП-а уколико испуњава статутарне услове.

Кандидате за избор у органе СП-а предлажу и органи Социјалистичке партије.

 

Члан 61.

Чланови органа и руководства Социјалистичке партије у општини и граду бирају се у складу с Правилником о изборима.

 

Члан 62.

У органима СП-а на свим нивоима организовања мора бити најмање 15 одсто млађих од 30 година и најмање 15 одсто жена.

Ако у органе СП-а на свим нивоима организовања не буде изабрано најмање 15 одсто чланова млађих од 30 година и 15 одсто из редова жена, одговарајући орган СП-а ће на приједлог одговарајућих органа Актива младих и Актива жена извршити кооптирање у свој састав до тог броја.

Састав органа СП-а изражава, у одговарајућој мјери, социјалну структуру чланства.

 

ТИЈЕЛА ГЛАВНОГ ОДБОРА ПАРТИЈЕ

Члан 63.

 

Тијела Главног одбора Партије су;

1. Скупштина;

2. Пословни одбор;

3. Политички савјет Партије;

4. Актив младих;

5. Актив жена и

6. Савјети.

 

СКУПШТИНА СП-а

Члан 64.

 

Ако политичке прилике и интереси Партије захтјевају, Главни одбор, између два Конгреса, може сазвати Скупштину Партије.

Скупштину Партије чине: предсједник Партије, потпредсједници, предсједник Извршног одбора, чланови Главног одбора, чланови Извршног одбора, чланови Статутарне комисије и Надзорног одбора, предсједници општинских и градских одбора, посланици у Народној скупштини Републике Српске, делегати у Вијећу народа Републике Српске, посланици Парламентарне скупштине БиХ, министри, начелници општина и највише до 30 других делегата које позове Главни одбор на приједлог Извршног одбора Главног одбора Партије.

Скупштина Партије може утврдити ставове и опредјељења Партије о актуелним проблемима и другим питањима.

Скупштина Партије одржава се након спроведених општих и локалних избора у Републици Српској и Босни и Херцеговини, најкасније 60 дана од дана објављивања коначних изборних резултата и на основу иницијативе Главног одбора Социјалистичке партије.

 

ПОСЛОВНИ ОДБОР

Члан 65.

 

Пословни одбор је оперативно тијело кога формира Извршни одбор Главног одбора СП и својом одлуком одређује његове надлежности.

Пословни одбор СП чини извршни секретар и четири члана.

Сједницама Пословног одбора предсједава извршни секретар Партије.

Пословни одбор СП:

– контролише коришћење материјалних средстава Партије;

– доноси одговарајуће одлуке и о томе доноси писмене закључке о чему обавјештава Извршни одбор Главног одбора Партије;

– доставља на разматрање финансијски извјештај Партије Извршном одбору Главног одбора.

Члан 66.

 

Извршни секретар Партије:

– стара се о извршењу одлука Главног одбора, Предсједништва и Извршног одбора Партије;

– обавјештава регионалне, градске и општинске одборе Партије о одлукама Главног одбора, Предсједништва и Извршног одбора Партије;

– координира рад савјета и комисија Главног одбора;

– стара се о финансијском пословању Партије;

– обавља и друге послове по налогу Главног одбора, Предсједништва и Извршног одбора Партије;

– руководи Стручном службом;

– брине о благовременом и законитом пословању Стручне службе.

 

ПОЛИТИЧКИ САВЈЕТ ПАРТИЈЕ

Члан 67.

 

Главни одбор Партије формирмира Политички савјет Партије од чланова и симпатизера Партије из реда истакнутих јавних, културних и научних радника, привредника и угледних људи из других области.

Политички савјет Партије је савјетодавно и консултативно тијело које сазива предсједник Партије када треба размотрити стратешка питања државног и привредног развоја, важних пројеката, одлука и иницијатива, које, у вези с тим, Партија жели да покрене.

 

АКТИВ МЛАДИХ

Члан 68.

 

Актив младих је посебан облик организовања и деловања СП-а. Актив младих чине чланови до навршене 30. године старости. Предсједници Актива младих су по функцији чланови извршних одбора одговарајућих одбора СП-а.

Организација и деловање Актива младих уређују се правилником који доноси Главни одбор СП-а.

Документи и одлуке Актива младих подлијежу обавезној сагласности

Извршног одбора Главног одбора СП-а.

Избори у Активу младих одржавају се послије унутарпартијских избора, а најкасније у року од 60 дана.

 

АКТИВ ЖЕНА

Члан 69.

 

Актив жена је посебан облик организовања и деловања СП-а који ради на афирмацији и заштити права жена, породице и полне равноправности.

Актив жена бави се положајем и правима жена у друштву и остваривањем права жена у складу са европским стандардима и конвенцијама.

Предсједнице Актива жена су по функцији чланице извршних одбора одговарајућих одбора СП-а.

Документи и одлуке Актива жена подлијежу обавезној сагласности Извршног одбора Главног одбора СП-а.

Организација и деловање Актива жена уређује се правилником који доноси Главни одбор СП- а.

Избори у Активу жена одржавају се послије унутарпартијских избора, а најкасније у року од 60 дана.

 

САВЈЕТИ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 70.

 

Савјет за локалну самоуправу и мјесне заједнице бави се:

– припремом приједлога програмских докумената и приједлога закона и одлука у вези са локалном самоуправом;

– питањима функционисања и унапређења рада локалне самоуправе и мјесне заједнице;

– анализом рада органа локалне самоуправе и приједлогом мјера за спровођење програма СП у овој области;

– организује стручна савјетовања, округле столове, трибине и сличне активности са циљем едукације функционера у локалној самоуправи;

Савјет за локалну самоуправу и мјесне заједнице за свој рад одговара Извршном одбору Партије.

 

ПОЧАСНИ ФУНКЦИОНЕРИ И ЧЛАНОВИ ПАРТИЈЕ

Члан 71.

 

Због изузетних заслуга за формирање и континуирани рад организација и органа Партије одговарајући одбори, на приједлог Извршног одбора Главног одбора Партије могу именовати почасне предсједнике Партије.

Почасни предсједници могу:

– учествовати у раду органа и организација Партије на позив предсједника одговарајућег одбора или Партије, а њихова мишљења су савјетодавног карактера;

– отварати политичко-историјске, научне, културне и спортске манифестације;

– додјељивати у име одговарајућег одбора или Партије плакете, признања и донације.

Почасном предсједнику припада право доживотног делегата Конгреса, односно Градске или Општинске изборне конференције.

Главни одбор Партије може, на приједлог Извршног одбора Партије, да додијели титулу почасног члана Партије, домаћем или страном држављанину због његових заслуга у домену мира, науке, културе, спорта и сл.

Партија на приједлог Главног одбора може истакнутом појединцу, групи и сл., додијелити признање – награду за допринос у афирмацији и реализацији Програма Партије.

Врсту признања – награде, као и начин додјеле, својом одлуком утврђује Главни одбор Партије.

 

ОРГАНИЗОВАЊЕ ПАРТИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Члан 72.

 

Поштујући законодавство других земаља, Партија може формирати своје организације изван БиХ, ради окупљања чланова и симпатизера међу грађанима који тамо живе и раде.

Сарадња са организацијама Партије изван БиХ уредиће се упутством Извршног одбора Партије.

Организације Партије формиране изван БиХ директно су везане за Извршни одбор Партије.

 

ПРИСУСТВО ЧЛАНОВА СЈЕДНИЦАМА

Члан 73.

 

Чланови Главног, Регионалног, Градског, Општинског и Мјесног одбора, чланови Статутарне и Надзорне комисије обавезни су присуствовати сједницама и активно учествовати у доношењу одлука.

Чланови одбора и комисија који три пута неоправдано изостану са сједнице у мандату престаје им мандат и на њихово мјесто биће извршена попуна другим чланом Партије.

 

НАЧИН СТИЦАЊА, КОРИШЋЕЊА И

РАСПОЛАГАЊА СРЕДСТВИМА ПАРТИЈЕ

Члан 74.

 

Приходи Партије су: чланарина, котизација, добровољни новчани прилози, поклони, приходи од привредних дјелатности, маркетинга, пропаганде и сл.

 

Члан 75.

 

Цјелокупна имовина Партије, покретна, непокретна и новчана средства, је недјељива и њом располаже и управља Главни одбор.

 

НАЧИН ОБАВЈЕШТАВАЊА ЈАВНОСТИ

Члан 76.

 

Рад органа и организација Партије у правилу је јаван.

Органи Партије одлучују о обавјештавању јавности о свом раду.

Партија може да издаје своје новине и друге публикације.

 

 

 

 

Члан 77.

 

У складу са циљевима и задацима Партије Главни одбор организује послове политичког маркетинга, издавачку, новинску, образовну и истраживачку дјелатност.

 

НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О УДРУЖИВАЊУ ПАРТИЈЕ У

САВЕЗЕ И ДРУГЕ ОБЛИКЕ УДРУЖИВАЊА

Члан 78.

 

Партија се може удруживати у савезе са другим социјалистичким партијама, удружењима и сличним организацијама лијеве оријентације.

Партији се могу прикључити друге партије, удружења и сличне организације, под условом да прихвате Програм, Статут и политику Партије.

Одлуку о удруживању из става 1. овог члана и одлуку о прикључивању из става 2. овог члана доноси Главни одбор Партије на приједлог предсједника Партије.

 

НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ

РАДА ПАРТИЈЕ

Члан 79.

 

Конгрес Партије доноси одлуку о промјени имена и престанку рада Партије.

Партија престаје са радом:

– ако се број чланова Партије смањи испод 50 чланова;

– ако је Партији забрањен рад због разлога предвиђених законом;

– ако Партија не обавља дјелатности утврђене Статутом дуже од једне године.

 

НАЧИН РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ У

СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДА ПАРТИЈЕ

Члан 80.

 

Имовину Партије чини сва покретна и непокретна имовина коју из властитих и других извора остваре органи Партије на свим нивоима организовања.

У случају престанка рада Партије, сва њена покретна и непокретна имовина биће уступљена хуманитарним организацијама.

 

ПОСЛАНИЧКИ И ОДБОРНИЧКИ КЛУБ

Члан 81.

 

Посланици Партије, изабрани у Народну скупштину Републике Српске, Скупштину Босне и Херцеговине (Вијећа народа и Представничко вијеће) Парламент Федерације Босне и Херцеговине, скупштине кантона и скупштине општина или градова у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине, обавезно се организују (укључују) у Посланички, односно Одборнички клуб Партије (социјалиста).

Чланови Посланичког, односно Одборничког клуба социјалиста, могу бити и посланици који нису били на листама Партије, под условом да прихвате одредбе овог Статута, а да се са тим сагласи (сложи) Извршни одбор Партије и да то тајним гласањем прихвати Посланички, односно Одборнички клуб Партије.

Посланички, односно Одборнички клубови Партије, расправљају о свим питањима која су на дневном реду скупштине, заузимају ставове и покрећу иницијативе, водећи рачуна да њихове одлуке и гласање буде у складу с Програмом Партије и усвојеним ставовима Главног одбора Партије.

Чак ни у случају изузетних околности Посланички и Одборнички клубови Партије не могу поступати супротно одредбама претходног става нити на било који начин обавезати Партију без њеног пристанка.

Сваки изабрани представник Партије (посланик, одборник, министар и сл) подлијеже обавезама активисте у својој мјесној или општинској – градској организацији, као и свим другим обавезама које произилазе из његове парламентарне активности и његовог гласања у парламенту (Републици Српској, Босни и Херцеговини, кантона, општине, града).

Чланови Посланичког, односно Одборничког клуба у Народној скупштини Републике Српске, Скупштини Босне и Херцеговине, кантону, општини или граду обавезно прихватају Пословник Партије и понашају се у складу са партијском политиком.

Чланови Посланичког, односно Одборничког клуба Партије, у свим околностима морају да поштују правило јединственог гласања свог клуба (своје групе). У случају повреде овог правила надлежни одбор Партије ће их искључити из Партије.

Чланови Посланичког, односно Одборничког клуба Партије су обавезни да присуствују састанцима Посланичког, односно Одборничког клуба и сједницама скупштина, односно вијећа којима припадају.

Посланички, односно Одборнички клубови, на приједлог Извршног одбора Партије, тајним гласањем бирају предсједника, замјеника предсједника и секретара Посланичког, односно Одборничког клуба.

Предсједник и потпредсједници Партије, предсједник Извршног одбора и извршни секретар Партије учествују у раду Посланичких клубова, а по потреби у раду ових клубова учествују и чланови Извршног одбора Партије.

Предсједник, потпредсједник и секретар Општинског/Градског одбора Партије учествује у раду Одборничког клуба, а по потреби у раду Одборничког клуба учествују и чланови Извршног одбора Општинског, односно Градског одбора Партије.

Члан 82.

 

Предсједник Партије и предсједник Посланичког клуба могу сазвати заједничку сједницу Главног одбора Партије и Посланичког клуба Партије, а предсједник Општинског, односно Градског одбора Партије заједничку сједницу Општинског и Градског одбора Партије и Одборничког клуба Партије ради усаглашавања политике и тактике Посланичког, односно Одборничког клуба о раду ових клубова у Народној скупштини Републике Српске, Парламентарној Скупштини Босне и Херцеговине, скупштинама општина, односно градова.

 

Члан 83.

 

Чланови Партије изабрани у органе законодавне и извршне власти у општинама, ентитету и Босни и Херцеговини дужни су да плаћају мјесечну котизацију у корист Партије у износу који утврди Главни одбор СП-а.

Према упутству Извршног одбора Партије Стручна служба сачињава листу чланова Партије који плаћају партијску котизацију и о томе писмено обавјештава чланове преко надлежних одбора.

Средства прикупљена по основу котизација уплаћују се на рачун Партије за изборни фонд и не могу се користити у друге сврхе.

 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 84.

 

Измјене и допуне овог Статута су у надлежности Конгреса Партије.

Да би приједлог за измјену и допуне Статута могао бити поднесен на Конгресу, исти мора бити упућен општинским односно градским организацијама Партије на разматрање најмање петнаест дана прије одржавања Конгреса.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 85.

 

Статут ступа на снагу даном доношења.

Све организације и органи Партије дужни су своју организацију ускладити са одредбама овог Статута у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог Статута.

За све што није дефинисано овим Статутом примјењују се одредбе Закона о политичким организацијама( „Службени гласник Републике Срспке број 15/96 и 17/02“) као и другим важећим законима и прописима.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут донесен на 5. Конгресу Партије.

 

 

 

 

Бања Лука, 26. октобар 2013. године

Број: 77-01-14/13